مقالات بانکداری

فدرال رزرو و سیستم بانکداری آمریکا

سیستم بانکی ایالات متحده تا یک زمان خاص غیر متمرکز بود و ده ها هزار بانک در کشور وجود داشت، با این وجود وابسته به دولت نبودند. در واقع هر یک از آنها سیاست خاص خود را داشتند.