برائت از پولشویی

یکی از رایج ترین اقدامات غیر قانونی که شرکت های سرمایه گذاری برای سود بیشتر انجام می دهند پولشویی است .
خوشبختانه طبق کارشناسی مالی حسابرس رسمی دادگستری ، آقای دومان سهند دارای سلامت مالی در سرمایه گذاری بوده است .
تصویر حکم تبرئه ایشان در زیر قابل مشاهده است که در آن تاکید شده است ، آقای دومان سهند سود سرمایه گذاران را پرداخت کرده و هیچ گونه اقدام مخالف قانون انجام نداده است .
این حکم مورد تایید دادستان نیز قرار گرفته است.