مجله و روزنامه

آسمان آبی

روزنامه آسمان آبی بعنوان اولین روزنامه غیرخبری ایران (روزنامه مجله) توسط دومان سهند راه اندازی وبا سرمایه گذاری او منتشر شد.
 
 
 
 
وقایع اتفاقیه
 
روزنامه وقایع اتفاقیه در دوره های مختلف توسط تحریریه های متفاوت منتشر می شد.درسال ۹۶ دوره ی جدید این روزنامه با سرمایه گذاری دومان سهند انتشار یافت.
 
 
 
 
 
ماهنامه اکسیر
 
این نشریه با سرمایه گذاری دومان سهند منتشر میشد که در سال 2017 توقف انتشار یافت.
 
 
 
 
ماهنامه آینده روشن
 
ماهنامه آینده روشن در حوزه ی کار آفرینی و اقتصاد با سرمایه گذاری دومان سهند منتشر شد.